Producenci
Regulamin

 I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Strony Internetowej;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej sferaogiera.pl

4. Strona Internetowa – serwis internetowy dostępny pod https://sferaogiera.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane na Stronie Internetowej;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sferaogiera.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem sferaogiera.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Strona internetowa prowadzona jest przez podmiot oznaczony w części I. tego regulaminu].

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:

a) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach strony internetowej;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach strony internetowej;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach strony internetowej.

2.5. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Java

b) dostęp do internetu o minimalnej przepustowości 54kb/s

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze strony internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sferaogiera.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią przedstawienie oferty, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Strony Internetowej

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Strony Internetowej jest uruchomienie jej w przeglądarce internetowej.

3.2. Korzystanie następuje poprzez przeglądanie treści strony, wypełnianie formularzy zaakceptowanie formularza kontaktowego lub zamówieniowego, udostępnianych na jednej ze stron Serwisu.

3.3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Właściciel serwisu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Strony Internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów tejże strony, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie składania zamówienia dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem strony internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów tejże strony,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela serwisu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela serwisu.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnego złożenia zamówienia bez uprzedniej zgody Właściciela serwisu.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Właściciel serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania z serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze strony w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Właściciela serwisu,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu należy wejść na stronę internetową https://sferaogiera.pl, dokonać wyboru danego towaru oraz jego dostępnego pakietu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich zaznaczenie na stronie serwisu.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze strony wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamów”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem serwisu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. I

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest dostępna dla wszystkich krajów i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową. Koszty dostawy są darmowe pod warunkiem złożenia zamówienia przekraczającego wartość towaru w kwocie 500,00 zł.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia realizacji zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w walucie PLN (polski złoty) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (jeśli takowy obowiązuje - zgodnie z obowiązującym stopą procentową dla Właściciela serwisu), cła oraz wszelkie inne składniki zawarte w treści tego Regulaminu. Cło oraz inne podatki są zawarte w cenie towarów tylko i wyłącznie na terytorium Polski.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny płatnością w systemie Tpay.com, za pośrednictwem szybkiego przelewu poprzez wybraną formę płatności w tymże systemie.

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym otrzymają Państwo przesyłkę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas w ciągu 48h od otrzymania zamówienia o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Warunkiem możliwości odstąpienia od umowy jest zwrócenie całości towaru (zamówienia), który został do Państwa dostarczony. Zwrot niekompletnego, użytego lub zniszczonego towaru dyskwalifikuje możliwość odstąpienia od umowy w ogólnym rozumieniu niniejszego regulaminu.

Klient odbierający przesyłkę od firmy kurierskiej lub przedstawiciela urzędu pocztowego, zobowiązany jest potwierdzić podpisem odbiór dostarczonego towaru. Złożenie podpisu równoznaczy się z przyjęciem przesyłki, akceptację jej stanu oraz zawartości. W przypadku podejrzenia, że przesyłka może być uszkodzona, należy otworzyć ją w towarzystwie przedstawiciela firmy kurierskiej lub urzędu pocztowego w celu sprawdzenia nienaruszenia zawartości. W przypadku uszkodzenia, niezbędnym jest sporządzenie protokołu szkody w dwóch egzemplarzach, a następnie niezwłoczne poinformowanie Właściciela serwisu o zaistniałej sytuacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych pod warunkiem otrzymania dokumentacji protokołu szkody.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem serwisu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem serwisu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela serwisu.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl